Kërkimet e tregut

Qëllimi i kësaj lënde qe tu ofroj studentëve njohuri për ndërlidhjen në mes të hulumtimit të tregut dhe marrjes së vendimeve, njohuri lidhur me proceset për formulimin dhe kryerjen e projekteve të hulumtimeve në treg, të kuptuarit e kushteve te tregut në të cilat hulumtimet bëhen, dhe ndikimin e këtyre kushteve në percaktimin se cilat lloje te hulumtimee mund te organizohen, te fitojne njohuri lidhur me teknikat sasiore dhe cilesore dhe metodat per hulumtimet e tregut, njohuri lidhur me grumbullimin e te dhenave, analizen dhe pregatitjen e raporteve.

 

Ne perfundim te ketij programi studimi nga lenda  “Kerkimet e Tregut“, studentet do te jene te afte qe:

  • Te njohin rendesine e Kerkimeve te Tregut ne afarizmin modern
  • Te njihen me procesin e kerkimeve ne treg dhe fazat e tij
  • Te njihen me llojet dhe metodat e mbledhjes se te dhenave sekondare dhe primare.
  • Te zgjedhin mostrat adekuate kerkimore
  • Te bejne perpunimin, analizen, prezentimin dhe interpretimin e rezultateve kerkimore.

 

Literatura bazë:

  • Kërkimet e tregut, Bardhyl Ceku, 2005
  • Kërkimet e Marketingut, Ramiz Livoreka,2010
  • Kërkim Marketingu, Liliana Elmazi, 2007

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US