Gjuhë angleze III

Kjo lende u mundeson studenteve qe te zhvillojne dhe kultivojne perdorimin e gjuhes si mjet komunikimi si ne jeten e perditshme, profesionale dhe ate publike. Permes gjerave qe do te ligjerohen ne kete lende do t’u mundesohet studenteve qe te arrijne nivelin mesatar te njohjes se gjuhes si dhe te aplikojne shkathtesite e komunikimit, duke u mbeshtetur ne zhvillimin e sistemit gjuhesor: te degjuarit, te folurit, te lexuarit dhe te shkruarit.

Qellimi i kesaj lende eshte:

 • Zhvillimi i shkathtesive te komunikimit
 • Te kuptuarit permes degjimit
 • Te folurit ne funksion te dhenies dhe marrjes se informacionit
 • Te lexuarit, lexim-kuptimi
 • Te kuptuarit e teksteve te shkruara
 • Te shkruarit e teksteve

Rezultatet e pritura (learning outcomes)

 • Lexon dhe pergjigjet per permbajtjen e tregimeve, teksteve dhe rithekson faktet e gjetura ne to.
 • Shkruan tekste me qellim dhe me teme te caktuar duke perdorur rregullat e drejtshkrimit
 • Perdor gjuhen per te arritur efekte te vecanta,duke shqyrtuar tekste letrare dhe joletrare dhe paraqet veshtrim te pergjithshem permes ideve dhe pikpamjeve te veta dhe si krijimet artistike ndikojne ne interesat,idete qendrimet dhe vlerat e tyre.
 • Vlereson perdorimin e duhur te gjuhes, te permbajtjes, organizon idete dhe perdor informaten per te krijuar forma te te shprehurit me shkrim dhe me goje.
 • Komunikon dhe merr pjese ne diskutime. Respekton mentimet e te tjereve si dhe zhvillon personalitetin dhe humanitetin

 

Literatura bazë:

 • ProFileStudent’s Book Oxford Business English Upper-Intermediate, Jon Naunton, 2008
 • ProFileWorkbook Oxford Business English Upper-Intermediate, Jon Naunton, 2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US