Komunikimi dhe etika në biznes

Qëllimi i kesaj lende eshte qe studentet te pervetesojne njohuri te mjaftueshme per konceptin dhe teknikat e komunikimit ne biznes. Do te analizohet ne aspektin teorik rendesia e komunikimit ne biznes dhe aplikimi i tij ne afarizmin bashkëkohore si dhe ndertimi i aftesive per nje komunikim efektiv,  ne veçanti synohet te zhvillohen aftesite e studenteve ne komunikim nderpersonal dhe komunikimi ne grup. Gjithashtu, lënda fokusohet edhe në veprimet në biznes që janë në konflikt me moralin dhe analizojmë këto veprime nga perspektiva të shumta. Një nga temat do të jetë se biznesi, komunikimi  dhe etika janë komaptibile me njëra tjetrën. Në këtë pjesë të lëndës do të fokusohemi në motivimet dhe qasjet e etikës në biznes dhe do të analizojmë teoritë e ndryshme që mund të aplikohen në vendimmarje gjatë punës së  përditshme në biznes.

Në perfundim te ketij programi studimi nga lenda „ Komunikimi ne Biznes“, studentet do te jene te afte qe:

  • Te njohin rendesine e komunikit ne biznes ne afarizmin modern
  • Te bejne komunikimin ne grup dhe te kene aftesine e te degjuarit efektiv
  • Te bejne planifikimin, shkrimin dhe kompletimin e mesazheve ne biznes
  • Te planifikojne , shkruajne dhe kompletojne raporte dhe propozime
  • Te bejne pergatitjen dhe paraqitjen e  prezentimeve verbale dhe vizuale
  • Te kuptojne konceptin dhe rëndësinë e etikes ne biznes

Literatura bazë:

  • Essentals of Business Comunication, Mary Ellen Guffe, 2010
  • Business Comunication today, Xcourtland L.Bovee & John V. Thill, 2009
  • Etika e biznesit, Hysni Çela, 2001,
  • Business Ethics, Richard I. De George, 1999

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US