Globalizimi dhe Tranzicionit

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të pervetesojne njohuri të mjaftueshme për konceptin e ekonomive bashkëkohore dhe të ekonomive të vendeve në tranzicion. Do të analizohen në aspektin teorik  parimet bazë të ekonomisë së tregut dhe të ekonomisë së komanduar, si dhe modelet e reja që dalin nga ekonomia e tregut. Rëndësi të posaçme do t’i kushtohet procesit të tranzicionit si parakusht i zhvillimit të vendeve në tranzicion, si dhe procesit të transformimit dhe privatizimit të pronës në këto vende. Procesi i globalizimit dhe efektet e tij në vendet në tranzicion dhe zhvillimi asimetrik i këtyre vendeve me vendet e zhvilluara, do të jetë gjithashtu materie e studimit në këtë program.

Në përfundim të këtij programi studimi nga lënda “Globalizimi dhe tranzicioni“, studentët do të jenë të aftë që:

  • Të njohin globalizimin dhe efektet e tij në ekonominë botërore
  • Të njihen me ekonomitë  e vendeve në tranzicion dhe pasojat e shthurjes së socializmit në këto vende
  • Të njohin transformimin dhe privatizimin e pronës në vendet në tranzicion
  • Të kuptojnë analizën e sistemeve ekonomike dhe ndërmarrësinë
  • Të analizojnë tregun e fuqisë punëtore, kapitalin social dhe burimet e tij në vendet në tranzicion

Literatura bazë:

  • Globalizimi dhe tranzicioni, Selman Selmanaj, 2006
  • Tranzicioni dhe Reformat Institucionale ne Kosove, Muhamet Sadiku, 2008
  • Transityion and Economics, Gerard Roland, 2010
  • Globalizmi  dhe Tranzicioni, Selman Selmanaj, 2012

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US