Gjuhë angleze II

Kjo lende u mundeson studenteve qe te zhvillojne dhe kultivojne perdorimin e gjuhes si mjet komunikimi si ne jeten e perditshme, profesionale dhe ate publike. Permes gjerave qe do te ligjerohen ne kete lende do t’u mundesohet studenteve qe te aplikojne shkathtesite e komunikimit, duke u mbeshtetur ne zhvillimin e sistemit gjuhesor: te degjuarit, te folurit, te lexuarit dhe te shkruarit.

Qellimi i kesaj lende eshte:

 • Zhvillimi i shkathtesive te komunikimit
 • Te kuptuarit permes degjimit
 • Te folurit ne funksion te dhenies dhe marrjes se informacionit
 • Te lexuarit, lexim-kuptimi
 • Te kuptuarit e teksteve te shkruara
 • Te shkruarit e teksteve

 Rezultatet e pritura (learning outcomes)

 • Përdor ne menyre korrekte gjuhën, shenjat e pikësimit dhe drejtshkrimin.
 • Përdor drejt strukturën dhe rregullat standarde të drejtshkrimit të gjuhës angleze në kontekste dhe forma të ndryshme të shkrimit.
 • Njeh strukturën e teksteveduke  marre informacione nga teknologjia informative me shembuj konkret për ngjashmëritë ndërmjet strukturës së fjalisë së gjuhës angleze me një gjuhë tjetër.
 • Përdor gjuhën për të arritur efekte të veçanta dhe paraqet vështrim të përgjithshëm permes ideve dhe pikepamjeve të veta, për mënyrën se si jane krijuar ato dhe se si krijimet artistike ndikojnë në interesat, idetë, qëndrimet dhe vlerat e tyre.
 • Komunikon lirshem, bene prezantime te ndryshme si dhe diskuton ne grup per tema te ndryshme

Literatura bazë:

 • ProFileStudent’s Book Oxford Business English Upper-Intermediate, Jon Naunton, 2008
 • ProFileorkbook Oxford Business English Upper-Intermediate, Jon Naunton, 2008
 • Professional English in Use Law Gillian D. Brown and Sally Rice, Cambridge University Press, UK , 2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US