Bazat e Kontabilitet

Objektivi themelor i lëndës është që t’iu mundësohet studentëve që t’i përvetësojnë njohuritë dhe konceptet themelore të bazave te kontabilitetit. Përmbajtja bazë fokusohet në të kuptuarit e bazës se kontabilitetit si gjuhe universale e komunikimit, pasqyrat financiare, menyrat e regjistrimit kontabel, proceset e veprimeve rregulluese, permbledhjen e procesit kontabel, kontabilitetin e firmave tregtare, vleresimin e einventarit te mallit, pasurine afatgjate dhe sistemi tatimor ne Kosove.

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studentët do të jetë në gjendje të:

 • Shpjegojnë dhe kuptojne koncepte dhe segmente te kontabilitetit ne afarizmin bashkehor
 • Te identifikojne rregullat e kornizes kontabel ne kuader te Standardeve Nderkombetare te Kontabilitetit
 • Ndertojnë pasqyra financiare konform rregullave te SNK
 • Ndertojnë veprime rregulluese per matjen e fitimit ne baza akruale
 • Shpjegojnë procesin e mbylljes se llogarive
 • Të bëjnë regjistrimin e transakcioneve duke u bazuar ne sistemin periodik dhe kontinuel
 • Vlerimi i kostos se mallrave te shitura sipas metodave: FIFO, LIFO, MKM, dhe MIS.
 • Te krijoj njohuri nga praktika e legjislacionit tatimor ne vend.

 

Literatura bazë:

 • Kontabiliteti, R.Ingram;Th.Albert & B.Baldwin (perkthim), 2013,
 • Introduction to Accounting: An Integrated Approach,  Ainsworth, Deines, 2010
 • Introduction to Managerial Accounting, Brewer, Garrison, 2012

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US