Statistikë

Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me bazat e statistikës. Studentët  do të njihen me  mënyrat e grumbullimit te të dhënave,paraqitjen e të dhënave, teoritë e probabilitetit, ,leximin e tabelave të distribuimeve,  ngritjen  e  hipotezave dhe njohuri bazike lidhur me regresionet lineare dhe jolineare. Të gjitha njësitë e përfshira në këtë lëndë do të lidhen direkt me shembuj e diskutime ne fushën e  studimit.

Literatura bazë:

  • Statistics for Business and Economics, Anderson, Sweeney, 2013
  • Statistical Techniques in Business and Economics, Lind. Marchal, Wathen, 2014
  • Bazat e Statistikës, Nuhi. R dhe Shala, 1999

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US