Bazat e makrokroekonomisë

Kjo lëndë studentëve do t’iu ofroj njohuri themelore makroekonomike. Ata do të njihen me instrumentet e analizes makroekonomike siç janë kërkesa dhe oferta agregate, pastaj do të njihen me llogarinë e te ardhurave nacionale, papunësinë, inflacionin, sistemin bankar, politiken monetare dhe fiskale, rritjen ekonomike dhe tregtinë ndërkombëtare.

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që:

  • të kuptoj pse familjet, bizneset, qeveria dhe sjellja globale percaktojnë kërkesën agregate për mallra dhe shërbime
  • të njoh ofertën aggregate dhe faktorët që ndikojnë atë
  • të demonstroj njohuri lidhur me kontabilitetin e të ardhurave kombëtare
  • të kuptojnë shkaqet dhe pasojat e cikleve të biznesit
  • Të kuptoj nderveprimin në mes ekonomis vendore dhe pjesës tjetër të botës

 

Literatura Bazë

  • Hyrje në ekonomi, Ahmet Mancellari; S.Hadari, S.Qirici, 2011
  • Introduction in Macroeconomics, Edwin G. Dolan, 2013
  • Macroekonomics, William Boyes & Michael Melvin, Houghton Mifflin Company; 7 edicion 2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US