Bazat e Mikroekonomisë

Mikroekonomia  është e  dizajnuar që të familjarizojë studentët me konceptet fondamentale të mikroekonomisë. Qëllim kryesor I këtij kursi është që t’i aplikojë instrumentet e analizës ekonomike në studimin e sjelljes e agjentëve ekonomikë (konsumatorë, organizatat e biznesit, agjencitë qeveritare), të cilët konkurrojnë  njëri me tjetrin për resurse të rralla në mënyrë që të maksimizojnë mirëqenien e  tyre . Pra mikroekonomia studion Procesin përmes të cilit këto  resurse këmbehen dhe transformohen.

Pas përfundimit të kësaj lëndë studenti duhet të jetë në gjendje që:

  • Të kuptojnë si lakorja e kërkesës së konsumatorëve dhe lakorja e ofertës së firmave bashkëveprojnë në struktura të ndryshme të tregut për të përcaktuar sasinë dhe çmimin e produktit të prodhuar
  • Të kuptoj lidhjen në mes sjelljes së konsumatorëve dhe modeleve ekonomike të kërkesës
  • Të prezantojnë kërkesën, në formë grafike, duke përfshirë pjerrtësinë rënëse të lakorës së kërkesës, dhe shkaktaret që zhvendosin lakorën e kërkesës
  • Të prezantojnë ofertën, në formë grafike, duke përfshirë pjerrtësinë ngritëse të lakorës së ofertës, dhe shkaktaret që zhvendosin lakorën e ofertës
  • Të njoh rëndësinë e ndërhyrjes së qeverisë në ekonomi
  • Të kuptoj të ardhurat margjinale dhe kostot margjinale dhe rëndesinë e tyre për fitimin e firmës
  • Të kuptoj karakteristikat kryesore të strukturave të ndryshme të tregut dhe implikimet në sjelljen e firmës

 

Literatura bazë:

  • Hyrje në ekonomi,  Sulo Haderi; Ahmet Maqallari; Dhori Kule; Stefan Qiriqi, 2011
  • Mikroekonomi –një trajtim modern- përkthim në Gjuhën shqipe, Varian Hal, 2010
  • Microeconomics, Jeffrey Perloff, 2007

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US