Bazat e Menaxhmentit

Qellimi i lenden Bazat e Menaxhmentit eshte qe ti njoftoje studentet me konceptet bashkekohore te menaxhimit ne biznesin bashkëkohor.Qe ata te kuptojne pse menaxhmenti eshte aktivitet universal ne cdo fushe  te biznesit. Qellimi i lendes eshte qe ti njoftoje studentet pse menaxhmenti eshte art dhe shkence, a lindin a krijohen menaxheret,  cilat jane nivelet e menaxhmentit, sa funksione i ka menaxhmenti, cilat jane detyrat, pergjegjesite dhe aftesite e menaxherit professional dhe si planifikojne, organizojne, udhëheqin dhe kontrollojne menaxheret.

Në fund të semestrit studentet do te:

  • Te kete njohurite bazike nga fusha e menaxhmentit
  • Te kuptojne rolin e menaxhmentit ne biznesin bashkëkohor
  • T’i aplikoje funksionet menaxheriale ne udhëheqjen e biznesit
  • T’i akceptoje aftesite dhe mjeshtrite menaxheriale
  • Te jete ne gjendje qe te menaxhoje biznesin ne menyre profesionale

 

Literatura bazë:

  • Bazat e Menaxhmetit, Dr.Berim Ramosaj, 2007
  • Management: A practical introduction, Kinicki, Williams, 2012
Menaxhimi i resurseve Humane, Dr. Enver Kutllovci, 2004

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US