Hyrje në Informatikë

Studenti duhet te marr njohuri  për  ndërtimin fizik të kompjuterit  personal, konceptet  themelore të Teknologjisë informative  kontekstin  e  aplikacioneve të softuerit kompjuterik e gjithashtu edhe përdorimin e  teknologjisë informative  në shoqëri. Gjithashtu, studenti duhet të jetë në dijeni me disa çështje të rëndësishme nga aspekti ligjor dhe ai i sigurisë që kanë lidhje me shfrytëzimin e kompjuterëve.

 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që:

  • të dijë mbi konceptet themelore të teknologjisë informative,
  • të instalojë sistemin operativ Ëindoës, të operojë në mënyrë efektive me atë sistem operativ, dhe të menaxhoj me fajllat,
  • të demonstrojë aftësi për përdorimin e programeve për shkruarjen e tekstit në kompjuter personal (Ëord),
  • të demonstrojë njohuri dhe shkathtësi për të përdorur programet aplikative për llogaritje elektronike të tabelave në një kompjuter personal (Excel), duke përdorur referencat e qelive, operatorët dhe funksionet aritmetike, statistikore dhe financiare

·         të demonstrojë shkathtësi për përdorimin e veglave për prezantim në kompjuterët personal (Poëer Point).

 

Literatura Bazë:

·         ECDL, ECDL, Smart Bits, Prishtinë 2006

·         ECDL, DVV INSTITUTE, X Expert, Tiranë 2014

·         Bazat e informatikës, Edmond Beqiri, Universiteti i Prishtinës, 2004

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US