GJUHË ANGLEZE I

Kjo lende u mundeson studenteve qe te zhvillojne dhe kultivojne perdorimin e gjuhes si mjet komunikimi si ne jeten e perditshme, profesionale dhe ate publike. Permes gjerave elementare qe do te ligjerohen ne kete lende do t’u mundesohet studenteve qe te aplikojne shkathtesite fillestare te komunikimit, duke u mbeshtetur ne zhvillimin e sistemit gjuhesor: te degjuarit, te folurit, te lexuarit dhe te shkruarit.

Qellimi i kesaj lende eshte:

 • Zhvillimi i shkathtesive te komunikimit
 • Te kuptuarit permes degjimit
 • Te folurit ne funksion te dhenies dhe marrjes se informacionit
 • Te lexuarit, lexim-kuptimi
 • Te kuptuarit e teksteve te shkruara
 • Te shkruarit e teksteve

Rezultatet e pritura 

 • Njohin menyrat e te folurit
 • Lexon rrjedhshem nje tekst ne gjuhen angleze dhe shprehet ne forma te ndryshme te komunikimit per organizimin, qellimin, leksikun e perdorur dhe argumenton.
 • Perdor strukturen dhe rregullat standarde te shkrimit te gjuhes angleze ne nje numer te caktuar te konteksteve, si: ese, e-mail, leter formale dhe jo formale etj.
 • Kupton gjuhen e thjeshte figurative
 • Identifikon materiale nga shume kultura
 • Perdor TIK-un ne menyre efektive gjate komunikimit dhe nderveprimit me te tjeret

 

Literatura bazë:

 • New English File, (Elementary)., Clive Oxenden, Christina Lathan-Koenig, Paul Seligson, Oxford University Press,2009
 • English Grammar, Third Edition, Understanding and using., Longman Pub Group, 2009
 • Raymong Murphy, Essential Grammar in Use,Third Edition with answers, 2007

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US