MATEMATIKË EKONOMIKE

Qëllimi i kësaj lende është qe studentet te pervetesojne njohuri te mjaftueshme për konceptet themelore ne matematike siç janë: matricat, determinantet, sistemet e ekuacioneve lineare, pastaj konceptet e matematikes ekonomike: funksioni i te hyrave te tera, i shpenzimeve, fitimit, funksionet margjinale, i kërkesës dhe ofertës si dhe konceptet bazike ne matematiken financiare: përqindjet, interesin, depozitat, depozitat periodike dhe huaja-shlyerja e huas.

 

 Ne përfundim  te këtij programi studimi nga lënda  “Matematika“, studentet do te jene te afte qe:

  • Te njohin konceptet themelore ne algjebër lineare dhe te jene ne gjendje ti zbatojnë ato ne ekonomi
  • Te kuptojne sistemet e ekuacioneve lineare dhe ti aplikojne ato ne praktike
  • Te shfrytezojne matricat dhe determinantat ne punet e tyre menaxheriale
  • Te njihen me funksionet ne përgjithësi dhe funksionet ekonomike ne veçanti
  • Te kuptojnë dhe zbatojnë konceptet e matematikes financiare dhe te bëjnë planin e shlyerjes se një huaje.

 

Literatura Bazë:

  • Matematika për ekonomist, Ajet Ahmeti, Universiteti i Prishtinës2013
  • Mathematics for Economists, Carl P.Simon, 2012
  • Matematika Financiare, Ajet Ahmeti, 2013
  • Matematika për ekonomist, Ajet Ahmeti,Univ.i Prishtinës 2012

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US