Strategjitë reja në mësimdhënie

Shkencat edukative apo Pedagogjia kanë krijuar një gamë të gjërë të proceseve, e metodave në funksion të përkrahjes së nxënies dhe përpunimit të informacioneve. Për të qenë e mundur që këto procese dhe metoda të shumta të pasqyrohen dhe renditen e të prezantohen bashkërisht, studenti duhet të pajiset me njohuri të mjaftueshme nga kjo fushë, në menyrë që të mund të përditësohet me informacione nga strategjitë e reja në mësimdhënie, që të mund të jetë në trend me zhvillimet dhe nevojat ne rritje për arsimim cilësor të kategorive parashkollore, që të mund të përgatiten nxënës që janë konkurrues në fazat e tjera të aftësimit dhe arsimimit, me rastin e përfshirjes në procesin e rregullt edukativ-arsimor.

Literatura:

1.Bardhyl Musai, Metodologji e mësimëdhënies, Tiranë, 2003.

2.Modele për mësimëdhënie të suksesshme, Tiranë,2001.

3.Bohie Miller, Si të krijohet kontakti I suksesshëm me nxënës, Ferizaj, 2003.

4.Strategji të mësimdhënies dhe të nxënit për klasa mendimtare, Prishtinë-Tiranë, 2006.

5.Libri me udhëzime për situatat me nxënësin në qendër, KEDP, 2005.

6.Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues, Tiranë, 2005  etj.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US