Të drejtat e fëmiiëve

Në kohën e fundit të drejtat e fëmijëve kane përjetuar një ngritje së pari me anë të Konventës për fëmijë të Kombeve të Bashkuara pastaj me etablimin e të drejtave tëfëmijëve në Kushtetuten e BE-se. Gjithashtu, edhe etika profesionale është pjesë përbërëse e edukimit të fëmijëve. Në kuadër të etikës profesionale do të eflektohet mbi qështjet aktuale në punën me femijë, mbi vlerat, normat. Pajisja e studentëve me infonnacione nga kjo fushë është e domosdoshme, në menyrë, që gjatë ushtrimit të profesionit, ata të jenë të përgatitur që të respektojnë të drejtat e fëmijëve, si nga aspekti ligjor ashtu edhe nga ai etik dhe moral.

 

Literatura

1.    Dokumente kryesore të OKB për të drejtat e njeriut, Prishtinë, 1993.

  1. Nismë për avancim të përshpejtuar të të drejtave të fëmijës në Kosovë, Draft. Prishtinë, 2003.
  1. KEC, Të drejtat e fëmijëve dhe etika e mësimdhënësve, Prishtinë, 2006.
  2. Linda Salihu, Naser Zabeli, Demë Hoti, Të drejtat e fëmijëve dhe etika e mësimdhënies, KEC, Prishtinë, 2006.

5.    Bardhyl Musai, Metodologji e mësimëdhënies, Tiranë, 2003.

6.    ABC mësimi i të drejtave të njeriut (Aktivitet praktik për shkolla fillore), Prishtinë, 2006.

7.    Braktisja e fëmijëve në Kosovë, Prishtinë, 2003.

  1. Trafikimi i qenjeve njerëzore dhe roli i shkollës në parandalimin e tij – Manual për mësimdhënës, Prishtinë, 2008 etj

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US