Administrimi i kopshtit

Udhëheqja ose adrninistrimi i një institucioni social si p.sh. kopshti kërkon njohuri tëgjëra nga sektorët e ndryshem ose fushat e ndryshme, para se gjithash nga fusha e menaxhmentit. Në kuadër të kësaj lënde interdisiplinore, do të ofrohen njohuri nga fushat e udheheqjës së ndermarrjës, ekonomike, aspektet juridike-në kuader të kësaj lënde janë paraparë shembuj konkretë me studentët. Përmes kësaj lënde, studentët aftësohen që në të ardhmen të mund të menaxhojnë një ent parashkollor, në këtë rast kopshtin, sipas parametrave bashkëkohore dhe praktikave e standardeve më të mira ndërkombëtare për menaxhim të mirë.

 

Literatura

1. Adair, J., (2005) Not Bosses But Leaders, London: Kogan Page

2. Adair, J., (2006) How to Grow Leadersaders, London: Kogan Page

3. Adair, J., (2006) Leadership and Motivation, London: Kogan Page  

4. Brajsa, P., (1994) Pedagoska komunikologija, Zagreb.

5. Bush, Tony & Coleman Marriane (2000) Leadership and Strategic Management in Education, EMDU, University of Leicester

6. Caldwell, Brian (2006.) Re-imagining Edukacational Leadership.London

7. Caldwell, Brian & Spinks, Jim (2008) Raising the Stakes: From improvement to Transformation in  the Reform Schools.London,Routledge   

9. Certo, Samuel C.,S.Trevis,(2008.)Moderni menadzment, Zagreb.

10. Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, 2008.

11. M. Stevanovic, (1982.) Metodika e punës së drejtorit në organizatat edukativo-arsimore, Sarajevë.   

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US