Shkolla dhe Familja

Kursi Shkolla dhe Familja zhvillohet përmes:

 • Kuptimi, rëndesia dhe funksioni social - pedagogjik i lëndes.
 • Zhvillimi historik i shkolles.
 • Shkolla ne shoqërine demokratike.
 • Struktura arsimore - edukative e shkollës: mësimi i përbashkët, mësimi i diferencuar, aktivitetet e lira edukative, puna e dobishme shoqërore dhe jeta kulturore - publike e shkollës.
 • Llojet dhe tipat e shkollës, organizimi dhe menaxhimi i shkollës, nivelet e arsimit.
 • Qëllimi dhe objektivat sociale - pedagogjike të shkollës.
 • Organet menaxhuese të shkollës, organet shoqerore qeverisëse, organet profesionale - arsimtari, arsimtari kujdestar, këshilli i shkollës, këshilli arsimtareve, aktivet profesionale, shërbimi pedagogjik - psikologjik i shkolles.
 • Familja, zhvillimi historik.
 • Familja në shoqërinë demokratike - struktura, funksionimi.
 • Objektivat e arsimit dhe edukimit në shkollë dhe familje.
 • Bashkepunimi i familjes me shkollën dhe anasjelltas - objektivat, format dhe mënyrat.
 • Organizimi i prindërve në shkollë: mbledhja e pergjithshme e prindërve të nxënësve në shkollë, mbledhja e prindërve të nxënësve të klasës - paraleles, komisionet e prindërve në nivel shkollë dhe në nivel klase - paraleleje, këshilli i prindërve të nxënësve të klasës - paraleles, këshilli i përgjithshëm i prindërve të nxënësve të shkollës.
 • Prindi anëtar i këshillit të shkollës.
 • Format e bashkëpunimit të arsimtareve me prindërit e nxënësve – kontakti individual i drejtpërdrejtë dhe në distancë (telefonatat, letërkembimet), në çifte dhe në grup. Procesverbalet e formave të bashkëpunimit të shkollës – arsimtarit me prindër të nxënësve.

 

Literatura

 1. Dr.Afërdita Deva Zuna.2008, Partneriteti i shkollës me komunitetin,,Prishtinë
 2. Dr.Brada,Riza,1994, Pedagogjia shkollore,Pejë.
 3. Dr.Grillo,Kozma, 1998,  Faqe nga pedagogjia familjare,Tiranë
 4. Dr.Djordjevic.Bosilka,1986, Familja bashkohore dhe roli edukativ i saj, Beograd
 5. Dr.Mandic,Petar,1980, Bashkëpunimi i familjes me shkollëmn,Sarajevë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US