Edukatë fizike me metodologji

Qëllimi i lëndës është që të pajisë studentët me kompetencat e nevojshme që në mënyrë të pavarur tëplanifikojnë dhe udheheqin orën mësimore nga lënda e edukimit fizik. Përmes kësaj lënde studentët njihen me aspektet metodike-mjeshtërore të pergatitjes dhe udheheqjes së orës mësimore. Përmes kësaj lënde studentet njoftohen për :

  • Njohuritë për përmbajtjen programore të lëndës së edukimit fizik;
  • Ligjet, parimet dhe metodat e punës në lëmin e edukimit fizik;
  • Strukturen e orës mesimore dhe shpërndarjen e ngarkesave gjatë procesit të punës

    me nxënës;

  • Planifikimin, evidencen dhe vleresimin, rolin dhe rëndësinë e lojerave elementare
  • Sportive dhe shoqerore në rritjen, zhvillimin dhe socializimin e fëmijëve.

 

Literatura:

B. Hasanxhekaj "Metodika e Edukates Fizike". Prishtinë.1998

G. Subashi dhe J. Daci "Didaktika e Edukimit Fizik". Tiranë.2005

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US