Teoria e mësimit me punë praktike

Emërtimet e nduamduarta - teori e mësimit, metodologji e mesimdhënies, përkatesisht e punës edukative, metodika e punës edukative në entin parashkollor.

Termat dhe nocionet themelore: Teoria e mësimit me vështrim të posaçëm  me metodologjinë e punës edukative në ent, parimet dhe metodat e punës edukative, format e punës edukative, teknika dhe teknologjia e punës edukative në ent, planifikimi, analiza e strukturës së punës edukative në entin parashkollor, regjimi ditor, analiza e kurrikules së grup moshave (puna edukative, aktivitetet e përbashkëta, aktivitetet e lira), loja - pune, teoritëmbi lojën - punë, llojet e lojës - punë, planifikimi dhe programimi i punës dhe aktiviteteve edukative vjetore, mujore, javore dhe ditore.

Mbajtja e ditarit të punës edukative, dosjes së femijëve dhe amzës së fëmijëve.

 

Literatura:

1.Dr.sc.Njazi Zylfiu,Didaktika,Prishtinë,20001

2.Dr.sc.Xheladin Muerati,  Didaktika-metodologjia e mësimdhenies,Tetovë,2002

3. J.Gjorgjevic,  Mësimi bashkohor-Organizimi dhe format,Prishtinë,1986.

4. P.Mandic, Novacionet në mësim,Prishtinë,1985

5. V.Polak, Pergatitja e nxënësve për përfitimin e njohurive të reja,Prishtinë,1986

6. V.Muzhiq, Mësimi I programuar,Prishtinë,1987.

7. Sadker Pollack Myra-Sadker Myller David, Mësuesit, shkolla dhe shoqëria,Tiranë,1995,etj.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US