Sporti dhe Shëndeti

Qëllimi i lëndës është që të pajisë studentet me kompetencat e nevojshme që në mënyrë të pavarur të aplikojnë parimet bazë të ruajtjes dhe zhvillimit të shëndetit të fëmijevë përms aktiviteteve lëvizore sportive. Përmes kësaj lëndëstudentët njoftohen për:

- Ligjesitë e zhvillimit psiko - fizik të fëmijëve në moshat e hershme të jetës

- Parimet bazë të përshtatshmërisë së ngarkesave fizike me moshen dhe parametrat

zhvillimore të fëmijëve.

- Njohjen e koncepteve dhe të ndarjeve bazë të disiplinave sportive.

- Kuptimin e zhvillimit të komponenteve të plotëshendetshmërisë së fëmijëve.

 

Literatura :

Prof. dr. Sami Sulejmani, Edukata shëndetësore (higjiena) , Tetovë, 2003

L. Markolaj: "Fitnesi për të gjithë" Tiranë. 2005

L. Markolaj: "Aktiviteti fizik i nxënësve" Tiranë 2002

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US