Psikologji zhvillimore e fëmijëve

Në kuadër të lëndës: Psikologji zhvillimore e fëmijëve- do të prezantohet lënda e studimit të saj, nocioni i zhvillimit psikofizik shikuar nga këndvështrimi filogjenetik dhe ontogjenetik. Në vazhdim do të analizohen periudhat e zhvillimit psikofizik duke përfshirë këtu periudhën para-lindore, fëmijërinë me periudhat si: fëmijërisë (e hershme, e mesme dhe e vonë). Ky elaborim përfshin evidencimin dhe analizën e karakteristikave tipike të fëmijëve brenda këtyre periudhave zhvillimore. Këto karakteristika kanë të bëjnë me aspektet e ndryshme psikofizike të zhvillimit trupor, emocional, social dhe kognitiv.

Qëllimi i lëndës është që studentët të marrin sa më shumë njohuri lidhur me psikologjinë zhvillimore të fëmijës, me qëllim të aplikimit profesional të dijes nga kjo fushë me rastin e ushtrimit të profesionit.

 

Literatura:

1.Dr.Pajazit Nushi, Psikologjia e përgjithshme I Prishtinë, 2002.

2.Dr.Pajazit Nushi, Psikologjia, II,1999 Prishtinë

3.Terry F. Pettijohn, Psikologjia (Një hyrje koncize), Pejë, 1997.

4. 5.Dr. Mithat Hoxha Psikologjia zhvillimore (Karakteristikat e moshave) Shkodër, 2002

Prof. Dr. Theodhori Karaj , Psikologjia e zhvillimit të fë mijës, Tiran;, 2005,

5. Ross Vasta & Marshall M. Haith & Scott A. Miller, Psikologjia e fëmijës – Shkenca Moderne

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US