Edukim Parashkollor

Kjo lëndë mbështetet në komponentin teorik, që para se gjithash ka të bëjë me kuptimin, rëndësinë dhe objektin e studimit; komponentin historik mbi arsimimin dhe edukimin parashkollor, duke dhënë shembuj e modele të këtij lloji nga bota e zhvilluar përendimore. Njëpjesë e rëndësishme e kursit i dedikohet infrastrukturës ekzistuese ligjore në Kosovë dhe komizës së kurrikulës për këtë nivel arsimimi. Kursi ofron informacione mbi llojet e enteve parashkollore dhe standardet e organizimit të tyre, si dhe llojet e kurrikulave dhe menaxhimit të këtyre institucioneve, përfshirë llojin e stafit, profilin moral dhe profesional të tij, dokumentacionin pedagogjik dhe teknikat dhe teknologjitë e domosdoshme për organizimin e tij.

 

Literatura:

1. E.Kamenov,Pedagogjia parashkollore, Libri i parë, Beograd, 1999.

2. E.Kamenov,Pedagogjia parashkollore, Libri i dytë, Beograd, 1999.

3. Prof.Dr.Hajrullah Kolliqi, Historia e pedagogjisë botërore I, Prishtinë, 1997.

4. Prof.Dr.Hajrullah Koliqi, Historia e pedagogjisë botërore II, Prishtinë, 1998.

5. Farmir Vadahi,Pedagogjia parashkollore, Shkodër, 2001.

5. Vasil Bici,Alternativa në edukimin parashkollor, Tiranë, 2004.

6. Standardet e përgjithëshme të edukimit dhe arsimit parashkollor në Kosovë,(3-6 vjeç),   

    Prishtinë,2006.

7.  MASHT, Kurrikula e edukimit parashkollor në Kosovë,(3-6 vjeç), Prishtinë, 2006.

8. Carla Rinaldi, Idetë që mbështesin veprimin edukativ, Shkodër, 1996.

9. Erlehta Mato &Pranvera Kamani, Në kërkim të njohjes, Tiranë, 2000.

10. Pero Shimlesa, Pedagogjia, Prishtinë, 1988.

11. Projekt për zhvillimin e inteligjencave të shumëfishta,Të gjithë ne jemi inteligjent, Tiranë, 2003.

12. Afërdita Deva-Zuna, Edukimi  i parashkollorit në familje, Prishtinë,2003.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US