Edukim Etik

Lënda Edukim Etik ka objektiv edukimin dhe ndërtimin e raporteve ndër-familjare, ndër-shoqërore dhe morale e ndër-njerëzore. Edukimi Etik synon kultivimin e edukatës së mirësjelljës, kultivirnin e ndjenjave etike-morale, kultivimin e tolerancës ndërkulturore dhe ndërfetare si dhe respektin reciprok ndërmjet njerëzve me përkatesi të ndryshme kulturorë, nacionale e religjioze. Thjesht, kjo lendë ka te bejë me kodin moral-etik të njerëzve, duke filluar nga gjeneratat e reja e deri te gjeneratat me të vjetra të shoqërisë.

 

Literatura:

Dr. Kiril Temkov, Si të bëhesh i mirë – Etika për të rinjtë, Shkup, ?H?, 2008.

Branka Minçeva: Etika universale, Shkup, makavej, 2009.

Gordana Nikçevska: Personaliteti etik i arsimtarit, punim magjistrature, Shkup, Fakulteti Filozofik, 2002.

 A. MacIntyre: A Short History of Ethics (botime tw ndryshme)
 J. Rohls: Geschichte der Ethik (Mohr, Tübingen, Botim i  II-tw,  1999)

 B. de Spinoza: Etika (Demetra, Zagreb, 2000)

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US