Gjuhë angleze

Meqë gjuha angleze dita-ditës po bëhet gjuhë e shkencës dhe e përdorimit të përditshëm, dhe duke qenë se në programet shkollore anglishtja është futur si lëndë e obligueshme që nga klasa e parë e shkolles fillore, zhvillimi kursit Gjuhë Angleze është i pashmangshëm. Qëllirni kryesorë i zhvillimit të këtij kursi në programin e përkujdesjes dhe rnirëqenies së fërnijëve është pajisja e studenteve me dijen themelore, sidomos nga metodika e mësimit tëanglishtës si gjuhë e dytë, për femijët e moshave të reja. Kursi i Gjuhes Angleze mësohet përrnes metodologjisë se kombinuar të nderlidhjes ndërrnjet ligjeratave dhe ushtrimeve praktike të mësimit dhe përdorimit të anglishtes si dhe të mësuarit të transmetimit të dijës nga kjo fushë.

 

Literatura

The Way It Is, Coursebook, Elementary

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US