Psikologji

Qëllimi i mësimit të kursit dy-semestral të Psikologjisë është njohja me nocionet dhe konceptet themelore të psikologjise së përgjithshme. Meqënese të diplomuarit nga ky program kanë të bëjnë me fëmijë të moshave tëndryshme parashkollore dhe me fernijë natyrash e nevojash të ndryshme, njohja e koncepteve psikologjike dhe aftesia për dije të aplikueshme nga kjo fushë është e domosdoshme dhe e rëndesisë së dores sëparë. Lënda, Psikologji që mësohet në vitin e parë është një lloj hyrjeje në shkencën e psikologjisë, meqë studentët gjatë viteve pasuese të studimeve do të kenë rastin të njihen edhe me aspekte të tjera të psikologjisë, kur synohet marrja e dijeve të specializuara dhe të detajuara nga disiplina të ndryshme të psikologjisë, të nevojshme për ushtrimin e profesionit.

 

Literatura

Neki Juniku: Kaptina nga Psikologjia

Terry Pettyjohn: Psikologjia - Një hyrje koncize

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US