Letërsi për fëmijë

Letërsi për fëmijë

Meqenëse letërsia, bashkë me gjuhën "amtare dhe matematikën i percjellin nxënësit deri në arsirnin e lartë, lenda e letërsisë fiton peshë të veçantë në marrjen me femijët e moshës parashkollore, në mënyrë që tek ata të krijohet shprehia e leximit dhe e të kuptuarit të letërsisë. Prandaj, kursi i Letersisë për Fernijë është praktikisht hyrje në letërsi dhe studimin e saj. Qellimi i lëndës është njohja me literaturën themelore që ka të bëjë me letërsinë për fëmijëdhe metodologjinë e të mesuarit të letersisë për moshat parashkollore.Studentët pajisen me njohuri për metodikën e mësimit praktik të letersisë dhe interpretimin e copave të lexirnit, përmes të cilave zhvillohen aftësi të shumta te fernijët e moshave të reja.

Literatura:

1.     Bedri Dedja: Tradita dhe probleme të letërsisë për fëmijë, Tiranë, 1971

2.     Astrit Bishqemi: Historia e letërsisë shqiptare për fëmijë, Universiteti i Elbasanit, 2001

3.     Astrit Bishqemi: Letërsia për fëmijë ( pjesa teorike) për studentët e degëve parashkollorë   dhe cikli i ulët, Elbasan, 1997

4.     Tasim Gjokutaj: Letërsia për fëmijë (tekst mxsimor për studentët) Universiteti Eqrem Çabej Gjirokastër, Toena, Tiranë, 1997

5.     Agim Deva: Poezia shqipe për fëmijë (1872-1980), Rilindja, Prishtinë, 1983

6.     Rexhep Qosja: Porosia e madhe, Rilindja, Prishtinë, 1990

7.     Agim Deva: Romani ynë për fëmijë, Rilindja, Prishtinë, 1977

8.     Faik Shkodra: Në botën letrare të fëmijëve, Shkëndija, Prishtinë, 2009

9.     Shyqri Galica: Bota magjike e fëmijës, LSHK, Prishtinë, 2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US