Pedagogji sociale

Pedagogji sociale, 7 ECTS, dy semestrale

Qëllimi themelor i lëndës Pedagogjia sociale është njohja e studentit me fenomenin e edukates si atribut gjenetik të njeriut dhe te shoqërise njerëzore. Njohja me ligjesitë themelore të edukatës, ne radhë të parë me rolin e saj në socializimin e individit dhe humanizimin e shoqërise njerëzore është një ndër synimet e këtij kursi, me çka studenti do të mësoje nocionet dhe konceptet që kanë të bëjnë me Pedagogjine dhe nevojen e vënies së saj nëshërbim tëshoqërisë dhe shoqërorizimit. Në këtë rol dhe funksion, pedagogjia sociale do tështjellohet si një nga disiplinat pedagogjike në kontinuitetin e zhvillimit historik të shkences së pedagogjisë, që në esencë u ndihmon studentëve ta njohin , ta kuptojnë dhe ta zbërthejnë natyren tejet komplekse të edukatës, e së këndejmi edhe të edukimit të njeriut, përkatësisht të fëmijëve të moshës parashkollore.

 

Literatura

  1. Boulet,D. Uzelac,S ; (2011) Osnove Socialne Pedagogije , Skolska knjiga, Zagreb
  2. Ballantine,J.Hammack,F:  ( 2011)  The sociology of Education,( 7Edition)
  3. Ballantine ,J. Spade, H.: (2001) School and Society: A sociological aprroach to Education
  4. Brint ,Steven : School and Societes
  5. Nathaie bulle (2008): Sociology and Education

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US