Planprogrami mësimor në Programin Juridik-Penal -niveli MASTER

Planprogrami mësimor në Programin Juridik-Penal -niveli MASTER

Viti i parë

 

Semestri I-rë

 

Nr.

Lëndët

 

Statusi i lëndës

Ligj. +Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Metodat e kërkimit

 

obligative

2 + 2

8

200

2

E drejta penale materiale

 

obligative

2 + 1

7

175

3

Kriminologji me penologji

 

obligative

3 + 1

8

200

4

Migracioni në të drejtën ndërkombëtare

 

Zgjedhore

2 + 1

7

175

5

E drejta procedurale penale

 

Zgjedhore

2 + 1

7

175

6

Ligji dhe shoqëria

 

Zgjedhore

2 + 1

7

175

7

Psikologji ligjore

 

Zgjedhore

2 + 1

7

175

Totali

30

750

 

Semestri II-të

 

Nr.

Lëndët

 

Statusi i lëndës

Ligj. +Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Krimi i Organizuar

 

Zgjedhore

2 + 1

6

150

2

Klinika Penale

 

Zgjedhore

1 + 3

6

150

3

E drejta penale Evropiane

 

Zgjedhore

3 + 1

6

150

4

Etika profesionale

 

Zgjedhore

2 + 1

6

150

5

Zbatimi i ligjit në vendet e tranzicionit

 

Zgjedhore

2 + 1

6

150

6

E drejta administrative

 

Zgjedhore

2 + 1

6

150

7

Trafikimi i qenjeve njerëzore

 

Zgjedhore

2 + 1

6

150

8

Punimi i diplomes Master

 

Obligative

 

24

600

Totali

30

750

Shënim:Nga lendet e paraqitura zgjedhore studentët mund te zgjedhin ne smester vetem 1(nje) lende zgjedhore

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US