Planprogrami mësimor për Banka, Financa dhe Kontabilitet – Niveli Master

Planprogrami mësimor për Banka, Financa dhe Kontabilitet – Niveli Master

 

Viti I

Semestri I

 

Nr.

O/Z

Lëndët

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mesim.

1.

O

Metodolat e hulumtimit

2

1

8

200

2.

O

Ekonomi e avancuar

2

1

6

150

3.

O

Kontabiliteti financiar i avancuar

2

2

8

200

4.

O

Menaxhimi i riskut dhe sigurimi

2

1

8

200

Totali

30 ECTS

750

Semestri II

 

 

Nr.

O/E

Lëndët

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mesim.

1.

O

Ekonomia monetare

2

1

8

200

2.

O

Auditim dhe menaxhim i riskut

2

1

8

200

3.

O

Kontabilitet publik dhe raportim financiar

2

2

8

200

4.

Z

Menaxhmenti strategjik dhe ndryshimet organizacionale

2

1

6

150

5.

Z

Menaxhimi i dijes dhe inovacioneve

2

1

6

150

6.

Z

Zhvillimi i qëndrueshëm

2

1

6

150

7.

Z

Afarizmi bankar elektronik

2

1

6

150

Totali

30 ECTS

750

 

Viti II

SemestriIII

 

Nr.

O/E

Lëndët

Ligjërata

Ushtrime

ECTS

Gjithsej orët mesim.

1.

O

Investime

2

2

8

200

2.

O

Politika fiskale

2

1

8

200

3.

O

Kontabiliteti i kostos dhe i menaxhimit

2

2

8

200

4.

Z

Qeverisja e korporatave

2

1

6

150

5.

Z

Menaxhimi i sistemeve të informacionit

2

1

6

150

Totali

30 ECTS

750

SemestriIV

 

 

1.

O

Tema e diplomës

30ECTS

750

Shënim: Studenti duhet të zgjedhë një lëndë prej lëndëve të ofruara zgjedhore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US