Planprogrami mësimor në Programin Psikologji -Niveli Master

Planprogrami mësimor në Programin Psikologji -Niveli Master

Viti i parë

SemestriI-rë

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Usht.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Statistika e avancuar në Master

obligative

2 + 1

6

150

2

Teoritë dhe teknikat e këshillimit

obligative

2 + 1

6

150

3

Këshillimi dhe Konsulenca e avancuara shkollore

obligative

2 + 1

6

150

4

Teoria e Personalitetit

obligative

2 + 1

6

150

5

Psikologjia kognitive

obligative

2 + 1

6

150

Totali

30

750

SemestriII-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Usht.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Psikologjia e avancuar zhvillimore

obligative

2 + 1

6

150

2

Psikologjia e sjelljes sociale

obligative

2 + 1

5

125

3

Metodat e avancuara të hulumtimit (kualitative, kuantitative dhe dizajn i përzier)

obligative

2 + 1

7

175

4.

Psikologjia e avancuar e edukimit

obligative

2 + 1

6

150

5

Psikologjia familjare

Zgjedhore

2 + 1

5

125

6

Psikologjia për edukimin e fëmijëve me vështirësi dhe fëmijët e talentuar në shkollë

Zgjedhore

2 + 1

5

125

7

Psikologjia e diversitetit

Zgjedhore

2 + 1

5

125

Totali

30

750

Viti i dytë

SemestriIII-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Usht.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Psikopatologjia e fëmijërisë dhe e adoleshencës

Obligative

2+1

7

175

2

Dizajni i hulumtimit

Obligative

2+1

6

150

3

Psikodiagnoza

Obligative

2+1

7

175

4

Psikologjia e vendimmarrjes

Zgjedhore

2+1

5

125

5

Etika në Psikologji

Zgjedhore

2+1

5

125

6

Psikologji ekzistenciale

Zgjedhore

2+1

5

125

Totali

30

750

Semestri IV-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj.+Usht.

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1

Punimi i diplomes Master

Obligative

 

30

750

Shënim:Nga lëndët e paraqitura zgjedhore studentët mund të zgjedhin në smester vetem 1(një) lëndë zgjedhore

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US