Planprogrami mesimor në programin Administrastë Publike-niveli Master

Planprogrami mesimor në programin Administrastë Publike-niveli Master

Viti I-rë

Semestri I-rë

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj. +Ushtr.

ECTS

Gjithsej oret mesimore

1

Metodat e hulumtimit në administratën publike

Obligative

2 + 1

7

175

2

Administratë Publike komparative

Obligative

2 + 1

7

175

3

Teoria dhe praktika e administratës publike

Obligative

2 + 1

6

150

4

Teoria politike

Obligative

2 + 1

6

150

5

Modelet e qeverisjes

Zgjedhore

2 + 1

4

100

6

Menaxhmenti në sektorin publik

Zgjedhore

2+1

4

100

Totali

30

750

Semestri II-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj. +Ushtr.

ECTS

Gjithsej oret mesimore

1

Menaxhimi i burimeve njerëzore në sektorin publike

Obligative

2 + 1

7

175

2

E drejta administrative e avancuar

Obligative

2 + 1

6

150

3

Aplikimet ekonomike në organizatat publike

Obligative

2 + 1

6

150

4.

Analiza e politikave dhe evaluimi i programeve

Obligative

2 + 1

7

175

5

Teknikat legjislative

Zgjedhore

2 + 1

4

100

6

Vetadministrimi lokal në aspekt komperativ

Zgjedhore

2 + 1

4

100

Tatali

30

750

Viti i II-të

Semestri III-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj. +Ushtr.

ECTS

Gjithsej oret mesimore

1

Struktura administrative Evropiane

Obligative

2+1

6

150

2

Menaxhmenti politik

Obligative

2+1

7

175

3

Menaxhimi financiar publik

Obligative

2+1

7

175

4

Reformat në sektorin publik në vendet në tranzicion

Obligative

2+1

6

150

5

Kontrolli administrativ

Zgjedhore

2+1

4

100

 

Aspektet krahasimtare të administratës publike në BE

Zgjedhore

2+1

4

100

6

Sistemet politike komperative

Zgjedhore

2+1

4

100

Totali

30

750

Semestri IV-të

Nr.

Lëndët

Statusi i lëndës

Ligj. +Ushtr.

ECTS

Gjithsej oret mesimore

1

Punimi i diplomes Master

Obligative

 

30

750

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US