Planprogrami mësimor në programin Juridik me specializim në Civil-Komercial - Niveli Baçelor

Planprogrami mësimor në programin Juridik me specializim në Civil-Komercial - Niveli Baçelor

VITI I

Semestri I

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

E drejta publike

2

1

7

175

2

O

Bazat e sistemit gjyqësor

2

1

6

150

3

O

Fillet dhe historia e shtetit dhe së drejtës

2

1

6

150

4

O

Metodat e hulumtimit shkencor dhe shkrimi akademik

2

1

6

150

5

Z

Sociologjia e së drejtës

2

1

5

125

6

Z

Filozofia e së drejtës

2

1

5

125

Semestri II

 

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

Mendimi kritik

2

1

5

125

2

O

E drejta penale I

2

1

7

175

3

O

E drejta civile I

2

1

7

175

4

O

E drejta kushtetuese

2

1

6

150

5

Z

Analiza ekonomike e së drejtës

2

1

5

125

6

Z

Politika ekonomike

2

1

5

125

VITI II

Semestri III

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

E drejta penale II

2

1

7

175

2

O

E drejta civile II

2

1

7

175

3

O

E drejta administrative

2

1

6

150

4

O

Kriminologji dhe penologji

2

1

5

125

5

Z

Sistemet ligjore të krahasuara

2

1

5

125

6

Z

E drejta kushtetuese e krahasuar

2

1

5

125

Semestri IV

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

E drejta e procedurës administrative

2

1

6

150

2

O

E drejta ndërkombëtare publike dhe e organizatave ndërkomb.

2

1

7

175

3

O

Gjuhë angleze I

1

2

5

125

 

O

E drejta e procedurës civile

2

1

7

175

4

Z

E drejta e punës

2

1

5

125

5

Z

E drejta e familjare

2

1

5

125

VITI III

Semestri V

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

E drejta e bashkimit evropian

2

1

7

175

2

O

Gjuhë angleze e avancuar

1

2

5

125

3

O

E drejta e procedurës penale

2

1

7

175

4

O

Politika kriminale

2

1

6

150

5

Z

E drejta penale e krahasuar

2

1

5

125

6

Z

E drejta civile e krahasuar

2

1

5

125

Semestri VI

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

Të drejtat e njeriut

2

1

7

175

2

O

Etika ligjore dhe profesionale

2

1

5

125

3

O

Metodologjia juridike dhe shkrimi ligjor

2

1

6

150

4

O

E drejta e detyrimeve

2

1

7

175

5

Z

Sistemet elektorale

2

1

5

125

6

Z

Drejtësia kushtetuese

2

1

5

125

VITI IV

Semestri VII

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

E drejta financiare

2

1

7

175

2

O

E drejta tregtare

2

1

7

175

3

O

Klinikë ligjore-punë praktike

2

1

5

125

4

O

Gjuhë angleze për ligjore

1

2

6

150

5

Z

E drejta ndërkombëtare e investimeve

2

1

5

125

6

Z

E drejta sociale evropiane dhe nderkombetare

2

1

5

125

Semestri VIII

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lënda

L

U

ECTS

Gjithsej orëtmësimore

1

O

E drejta ndërkombëtare private

2

1

7

175

2

O

E drejta tregtare evropiane dhe ndërkombëtare

2

1

6

150

3

Z

E drejta ndërkombëtare e pronësisë intelektuale

2

1

5

125

4

Z

Drejta evropiane e procedurës civile

2

1

5

125

5

O

Tema e diplomës

 

 

12

300

   Shënim: Studentët duhet të përzgjedhin nga 1 (një) lëndë  e paraqitura zgjedhore në semestër

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US