Planprogrami mesimor në Shkenca Politike dhe Administrate Politike-Niveli Bacelor

Planprogrami mesimor në Shkenca Politike dhe Administrate Politike-Niveli Bacelor

Viti i I

SemestriI-re

Lëndët

Statusi i lëndës

ECTS

Ligj./Usht.

Gjithsej orët mësimore

Hyrje në shkenca politike

Obligative

7

2

1

175

Teoritë e demokracisë

Obligative

6

2

1

150

Shkrim akademik

Obligative

5

1

2

125

Gjuhë angleze I

Obligative

5

1

2

125

Bazat e së drejtës

Obligative

7

2

1

175

 

 

30

 

 

750

Semestri II-te

Lëndët

Statusi i lëndës

ECTS

Ligj./Usht.

Gjithsej orët mësimore

Hyrje në administratën publike

Obligative

7

2

1

175

Statistikë

Obligative

6

2

1

150

Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare

Obligative

7

2

1

125

Gjuhë angleze II

Obligative

5

1

2

125

Hyrje në ekonomi

Zgjedhore

5

2

1

125

Historia e mendimit politik

Zgjedhore

5

2

1

125

Studime evropiane

Zgjedhore

5

2

1

125

 

 

30

 

 

750

4 lëndë obligative +1lëndë zgjedhore

Viti i II

SemesteiIII-te

Lëndët

Statusi i lëndës

ECTS

Ligj./Usht.

Gjithsej orët mësimore

Hyrje në politikën krahasimtare

Obligative

7

2

1

175

Admnistrata publike krahasimtare

Obligative

6

2

1

150

Politika dhe Institucionet e BE-së

Obligative

7

2

1

175

Historia dhe politika e Ballkanit

Zgjedhore

5

2

1

125

Financat publike

Zgjedhore

5

2

1

125

Ekonomia politike ndërkombëtare

Zgjedhore

5

2

1

125

Gjuhë angleze III

Zgjedhore

5

1

2

125

 

 

30

 

 

750

3 lëndë obligative + 2 lëndë zgjedhore

SemesteiIV-te

Lëndët

Statusi i lëndës

ECTS

Ligj./Usht.

Gjithsej orët mësimore

Metodat e hulumtimit në shkencat politike

Obligative

7

2

1

175

Kombi dhe shteti

Obligative

6

2

1

150

E drejta ndërkombëtare publike

Obligative

7

2

1

175

Organizatat ndërkombëtare

Zgjedhore

5

2

1

125

Parlamentarizëm

Zgjedhore

5

2

1

125

Kontrolli i administratës publike

Zgjedhore

5

2

1

125

Menaxhim dhe lidership

Zgjedhore

5

2

1

125

Gjuhë angleze IV

Zgjedhore

5

1

2

125

 

 

30

 

 

750

3 lëndë obligative + 2lëndë  zgjedhore

Viti i III

SemestriV-te

Lëndët

Statusi i lëndës

ECTS

Ligj./Usht.

Gjithsej orët mësimore

Puna praktike

Obligative

7

2

1

175

Sistemi politik i Kosovës

Obligative

6

2

1

150

Politika e jashtme dhe diplomacia

Obligative

7

2

1

175

Gjeopolitikë dhe gjeostrategji

Zgjedhore

5

2

1

125

Vetëqeverisje lokale

Zgjedhore

5

2

1

125

Komunikimi politik

Zgjedhore

5

2

1

125

 

 

30

 

 

750

3 lëndë obligative + 2 lëndë zgjedhore

Semestri IV-te

Lëndët

Statusi i lëndës

ECTS

Ligj./Usht.

Gjithsej orët mësimore

Punimi i diplomës

Obligative

8

1

2

200

Politikat publike

Obligative

6

2

1

150

Sistemet zgjedhore dhe partitë politike

Obligative

7

1

2

175

E drejta administrative

Zgjedhore

5

2

1

125

Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare

Zgjedhore

5

2

1

125

Historia e civilizimeve

Zgjedhore

5

2

1

125

E drejta kushtetuese

Zgjedhore

5

2

1

125

Ekonomia e tranzicionit

Zgjedhore

5

2

1

125

 

 

30

 

 

750

3  lëndë obligative + 2 lëndë zgjedhore

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US