Planprogrami mësimor në programin Përkujdesje dhe Mireqënie për Fëmijë-Niveli Bacelor

 

Planprogrami mësimor në programin Përkujdesje dhe Mireqënie për Fëmijë-Niveli Bacelor

Viti i parë (I-rë)

Semestri i I-rë

Nr.

Lënda

Statusi

Ligj.

Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësim.

1

Edukimi për Identitetin dhe personalitetin

Obligative

2

1

7

175

2

Gjuhë angleze I

Obligative

1

2

6

150

3

Edukim Special

Obligative

2

1

7

175

4

Letërsi për fëmijë

Obligative

2

1

4

100

5

Hyrje në Psikologji

Obligative

2

1

6

150

Ne semestrin e parë = lëndët janë obligative 

Semestri i II-të

Nr.

Lënda

Statusi

Ligj.

Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësim.

1

Metodat hulumtuese në shkencat shoqërore

Obligative

2

1

7

175

2

Gjuhë angleze II

Obligative

1

2

7

175

3

Pedagogji sociale

Obligative

2

1

6

150

4

Arti muzikor për fëmjë

Obligative

2

1

6

150

5

Logjikë

Zgjedhore

2

1

4

100

6

Recitim dhe lexim artistik

Zgjedhore

2

1

4

100

Ne semestrin e dytë = 4(katër)lëndë obligative  + 1(një)zgjedhore

Viti i dytë (II-të)

Semestri i III-të

Nr.

Lënda

Statusi

Ligj.

Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësim.

1

Sociologji me antropologji dhe mirëqenje sociale

Obligative

2

1

6

150

2

Kujdesi për fëmijë dhe politikat e mirëqenjës sociale

Obligative

2

1

7

175

3

Psikologji sociale

Obligative

2

1

7

175

4

Edukimi etik

Obligative

2

1

6

150

5

Psikologji e personalitetit

Zgjedhore

2

1

4

100

6

Gjuhë angleze III

Zgjedhore

1

2

4

100

Ne semestrin e tretë  = 4(katër)lëndë obligative  + 1(një)zgjedhore

Semestri i VI-të

Nr.

Lënda

Statusi

Ligj.

Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësim.

1

Edukimi parashkollorë

Obligative

2

1

7

175

2

Psikologjia e zhvillimit të fëmijës

Obligative

2

1

7

175

3

Shendeti dhe ushqimi i shëndetshëm

Obligative

2

1

6

150

4

Ligjet dhe politikat në kontest të mirëqenjës së fëmijës

Obligative

2

1

6

150

5

Arti i aplikuar

Zgjedhore

2

1

4

100

6

Teoria e mësimit me punë praktike

Zgjedhore

2

1

4

100

7

Sporti dhe shëndeti

Zgjedhore

2

1

4

100

Ne semestrin e katërt  = 4(katër)lëndë obligative  + 1(një)zgjedhore.

Viti i tretë (III-të)

Semestri i V-të

Nr.

Lënda

Statusi

Ligj.

Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësim.

1

Sociologjia e Edukimit

Obligative

2

1

7

175

2

Puna grupore e fëmijëve dhe dinamikat e tyre

Obligative

2

1

6

150

3

Kultura fizike dhe metodologjia

Obligative

2

1

6

150

4

Modifikimi i sjelljes

Obligative

2

1

7

175

5

Krahasimi i sistemeve botërore sociale

Zgjedhore

2

1

4

100

6

Lojrat matematikore dhe metodologjia

Zgjedhore

2

1

4

100

7

Shkolla dhe familja

Zgjedhore

2

1

4

100

Ne semestrin e pestë  = 4(katër)lëndë obligative  + 1(një)zgjedhore.

Semestri i VI-të

Nr.

Lënda

Statusi

Ligj.

Ushtr.

ECTS

Gjithsej orët mësim.

1

Administrimi i Kopshteve (Qerdheve)

Obligative

2

1

5

125

2

Ndjenjat e fëmijëve

Obligative

2

1

5

125

3

Të drejtat e fëmijëve dhe etika profesionale

Obligative

2

1

5

125

4

Praktikë 1 mujore ( 15.05-15.06)

Obligative

1

2

10

250

5

Lojrat dhe animacionet

Zgjedhore

2

1

5

125

6

Strategjitë e reja në mësimdhënje

Zgjedhore

2

1

5

125

Ne semestrin e gjashtë = 4(katër)lëndë obligative  + 1(një)zgjedhore.

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US