Planprogrami mesimor Eknomik me specializim ne Menaxhment-Niveli Bacelor

Planprogrami mesimor Eknomik me specializim ne Menaxhment-Niveli Bacelor

Viti I-rë

Semestri I- rë

Orë/javë

 

Nr

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1.

O

Matematikë ekonomike

2

2

7

175

2.

O

Bazat e mikroekonomisë

2

1

7

175

3.

O

Bazat e menaxhmentit

2

1

5

125

4.

O

Gjuhë angleze I

1

2

5

125

5.

O

Hyrje në informatikë

1

2

6

150

Semestri II- të

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1.

O

Bazat e makroekonomisë

2

1

7

175

2.

O

Statistikë

1

2

6

150

3.

O

Bazat e kontabilitetit

2

2

7

175

4.

O

Gjuhë angleze II

1

2

5

125

Lëndë zgjedhore 1

 

 

 

 

 

5.

Z

E drejta biznesore

2

1

5

125

6.

Z

Globalizmi dhe tranzicioni

2

1

5

125

7.

Z

Mikroekonomia II

2

1

5

125

Viti II-të

Semestri III-të

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1.

O

Metodat hulumtuese dhe shkrim akademik

2

1

6

150

2.

O

Menaxhment financiar

2

1

6

150

3.

O

Bazat e marketigut

2

1

6

150

Lëndë zgjedhore 1

Lëndë zgjedhore 2

 

 

 

 

4.

Z

Komunikimi dhe etika ne biznes

2

1

6

150

5.

Z

Makroekonomia II

2

1

6

150

6.

Z

Integrime ekonomike evropiane

2

1

6

150

7.

Z

Gjuhë angleze III

1

2

6

150

Semestri IV-të

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1.

O

Menaxhimi i burimeve njerëzore

2

1

6

150

2.

O

Menaxhimi i kontabilitetit

2

1

6

150

3.

O

Kërkimet e tregut

2

1

6

150

Lëndë zgjedhore 1

Lëndë zgjedhore 2

 

 

 

 

4.

Z

Paraja dhe financat

2

2

6

150

5.

Z

Gjuhë angleze IV

1

2

6

150

6.

Z

Mjedisi biznesor

2

1

6

150

7.

Z

Biznes ndërkombëtar

2

1

6

150

Viti III-të

Semestri V-të

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Gjithsej orët mësimore

1.

O

Menaxhimi i projekteve

2

1

7

175

2.

O

Teoria dhe metodat e vendosjes

2

2

7

175

3.

O

Ndërmarrësi dhe menaxhimi i biznesit të vogël dhe të mesëm

2

1

6

150

Lëndë zgjedhore 1

Lëndë zgjedhore 2

 

 

 

 

 

4.

Z

Principet e menaxhimit të inxhinieringut

2

1

5

125

5.

Z

Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore

2

1

5

125

6.

Z

Biznes elektronik

2

1

5

125

7.

Z

Tregu financiar dhe institucionet financiare

2

1

6

150

Semestri VI-të

Orë/javë

 

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

 

1.

O

Menaxhimi strategjik

2

1

7

175

2.

O

Menaxhimi i inovacioneve

2

1

6

150

3.

O

Logjistikë

2

1

5

125

4.

O

Tema e diplomës

 

 

12

300

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US