Senati i Kolegjit

Senati i Kolegjit është organi më i lartë i Kolegjit, i cili vendos për problemet më të rëndësishme në fushën e mësimit, të kërkimit shkencor dhe për problemet e ndryshme teknike - administrative.

Anëtarët e Senatit janë:

  • ­Rektori i Kolegjit, i cili është njëkohësisht edhe Kryetar i Senatit;
  • ­Presidenti i Kolegjit; 
  • ­Dekanët e Departamenteve;
  • ­Një anëtarë të Këshillave Mësimorë–Shkencorë nga radhët e profesorëve të fakulteteve, të zgjedhur nga Këshilli Mësimorë-Shkencorë;
  • ­Kryetari i Unionit të studentëve;
  • ­Sekretari i Përgjithshëm  i cili është anëtar  ex – officio i Senatit pa të drejtë vote.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US